Интерком груп ООД, мажоритарният собственик на Явор АД, не възнамерява да иска отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества, стана ясно от корпоративно съобщение, публикувано в сайта на БФБ-София.

Вчеа Интерком груп ООД коригира търговото си предложение към миноритарните акционери на варненското дружество. Съветът на директорите на Явор АД счита, че търговото предложение съответства на нормативните изисквания и осигурява интересите па акционерите. Предложената нова цена от 134.20 лв. на акция е напълно справедлива по отношение на акционерите. Обект на сделката са 11 114 акции.

Комисията за финансов надзор все още не се е взела отношение към търговото предложение.

До момента на борсата са изтъргувани само 15 акциите на Явор АД, като средната цена остана непроменена от 130 лв. за лот.