Инвест Пропърти АДСИЦ, в качеството си на продавач, уведомява, че на 21 декември е сключен нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, собственост на компанията.

Имотът се намира във Враца, източна промишлена зона и е с площ от 13 615 кв. м. Теренът е незастроен, като предназначението му е за производствен складов обект. Стойността на сделката е 1.602 млн. лв. с ДДС.

Инвест пропърти АДСИЦ е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти. На 7 септември 2006 г. дружеството получи лиценз от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност. Капиталът на дружеството е 500 хил. лв., който след задължителното първоначално увеличение достигна до 650 хил. лв.

Инвест Пропърти АДСИЦ записа загуба в размер на 285 хил. лв. към 30 септември тази година.