Размерът на средствата, управлявани от местните и чуждестранни инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, са нараснали с малко над 42% на годишна база към края на юни до 662.5 милиона лева, сочат данни на Българската народна банка /БНБ/.

Спрямо края на първото тримесечие, обаче, управляваните средства намаляват с 53.6 милиона лева.

Към 30 юни със 7.7% до 147.5 милиона лева намаляват инвестициите в акции и други форми на собственост спрямо края на март. Депозитите се понижават до 89.8 милиона лева, а средствата в ценни книжа, различни от акции – до 50.1 милиона лева. Инвестициите в акции/дялове на ИД и ДФ, обаче, се  увеличават  с 2 милиона лева, или 15.5%, до 15.2 милиона лева.

Към края на второто тримесечие активите на местните инвестиционни фондове се увеличават с 23.1 милиона лева до 311.3 милиона лева на годишна база. Спрямо края на март, обаче, от БНБ отчитат намаление от 13.8 милиона лева. Активите на фондовете, инвестиращи в акции, са намалели с 14.3 милиона лева до 144.5 милиона лева, а на балансираните фондове – с 5.1 милиона лева до 106.1 милиона лева.

Увеличават се, обаче, управляваните средства от фондовете, инвестиращи в облигации – с 6.2 милиона лева до 58.9 милиона лева, сочат още данните на националната банка.

Фондовете, инвестиращи в акции, имат най-висок относителен дял /46.4%/ спрямо  общия  размер  на активите на местните инвестиционни фондове  към края на юни при 48.9%  към края на март и 49.3%  към 30 юни миналата година. Балансираните фондове  притежават 34.1% от общата сума на активите  към края на второто тримесечие на годината при относителен дял от 34.2% и 36%, съответно, към 31.03.2010 г. и към 30.06.2009 г.

Активите, деноминирани в левове, продължават да имат основно значение във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове в края на юни, според статистиката на БНБ. Техният дял е 73.5%, следвани от активите, деноминирани в евро /17.9%/. Средствата, деноминирани в други валути, представляват 5.8% от общия размер на активите към 30.06.2010 г.

Според данните на БНБ, инвестициите, реализирани в България, към края на юни са намалели с 12.6 милиона лева /6.8%/ до 173.7 милиона лева. С 2.1 милиона лева /11.9%%/ са се увеличили средствата, инвестирани в страните от Европейския съюз.

Привлечените средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове към 30.06.2010 г. възлизат на 351.3 млн. лв., като спрямо края на юни те се увеличават със 173.1 милиона лева /97.2%/. В сравнение с края на третото тримесечие размерът на пасивите намалява с 39.7 млн. лв.

По институционални сектори задълженията на чуждестранните инвестиционни  фондове към края на второто тримесечие към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват с 24 млн. лв. /13.1%/ до 159.9 милиона лева при 183.8  милиона лева към края на първото тримесечие на 2010 г. Пасивите  към  сектор  Финансови  предприятия  със спомагателна дейност се понижават с 14.3 милиона лева /60.2%/ до 9.4 милиона лева към 30.06.2010 г., при  23.7 млн. лв. към 31.03.2010 г.

Според БНБ, основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове са Застрахователните компании  и  пенсионните  фондове /45.5%/  и  Домакинствата  и  нетърговските  организации,  обслужващи домакинствата /41.4%/. Техните дялове към 31.03.2010 г. са били, съответно, 47% и 38%.