Инвестицията в акционерно дружество със специална инвестиционна цел е по-печеливша от тази в банков депозит при сегашните икономически реалности в България, отчитат от първото Прайм Пропърти БГ АДСИЦ.

 

Една от основните предпоставки за това е високият ръст на инфлацията (около 15% на годишна база). Тя изпреварва средния лихвен процент по срочните депозити (5% на годишна база), но не влияе на доходността от АДСИЦ, тъй като цените на недвижимите имоти се увеличават паралелно с ръста на инфлацията.

 

Около 20% е реализираната доходност от АДСИЦ за 2007 г. Отделно от тази доходност инвеститорите във фондовете за недвижими имоти реализират печалба и от разпределянето на дивиденти.

Настоящият материал не е препоръка за инвестиционно решение