По повод публикуваната информация относно наложени актoве от Комисията за финансов надзор за установяване на административни нарушения на ИП Карол АД от посредника заявиха, че по никакъв начин не е нарушил интереса на клиентите си и ще внесе възражения по съставените актове за установяване на административни нарушения.

С цел спазване на всички процедури за прозрачност при приемане на поръчките за първичното публично предлагане на Трейс Груп от Карол са предприели мерки, като са предоставили еднакви права на всички свои клиенти и на своите служители да подадат поръчки, съобразени изцяло с изискванията, заложени в Проспекта на емитента Трейс Груп. От ИП Карол уточниха още, че нямат подадени поръчки за своя сметка и за сметка на клиентите на доверително управление за участие в IPO на Трейс Груп, поради създалата се ситуация на подаване на нереалистично високи поръчки без обезпечение. Освен това фондовете, управлявани от УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД - ИД Адванс Инвест и ДФ Адванс Източна Европа, не са подавали поръчки за участие в първичното публично предлагане, поради неравнопоставената позиция (възможност за записване на акции от Трейс Груп като дял от портфейла на инвеститора) на институционалните инвеститори спрямо физическите лица.

Припомняме, че Комисията за финансов надзор наложи 15 акта за административни нарушения на четири инвестиционни посредника, при извършени проверки за спазването на изискванията на законовата и подзаконовата уредба, включително на дейността на посредниците, във връзка с първично публично предлагане на ценни книжа.