Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ разреши концентрация между предприятия чрез придобиване на едноличен контрол от Нова българска медийна група холдинг ЕАД върху Балкан Българска телевизия /BBT/ ЕАД, съобщиха от комисията.

Концентрацията ще се осъществи по силата на Предварителен договор за покупко-продажба на дялово участие. Сделката цели да увеличи качеството на предоставяните услуги и да доведе до разработването на нови продукти.

Анализът на КЗК показва, че към момента на сделката дружествата оперират на различни пазари, поради което операцията няма да доведе до хоризонтална или вертикална интеграция между тях и пазарните им дялове няма да се променят. Поради това КЗК счита, че концентрацията няма да доведе до промяна в структурата на засегнатите от сделката пазари, както и няма да създаде предпоставки за настъпването на неблагоприятни последици за конкуренцията на тях.