Днес за пръв път Националният статистически институт оповести данните за изменението в брутния вътрешен продукт /БВП/ на страната на тримесечна база. Досега НСИ публикуваха промяната на основния макроикономически показател само на годишна база.

Според новата за НСИ методика, която традиционно се използва във всички страни от ЕС, САЩ и Япония, през второто тримесечие на 2010 г. БВП на България е нараснал с 0.5%, след като през първото тримесечие е отчел спад от 0.5%.

Данните за второто тримесечие на годината показват, че за изчисления растеж от 0.5% допринася най-вече износът, който се учвеличава с 3.9%. Вносът също бележи ръст, но с по-слаб темп от 2.7%.

За сметка на това разходите за крайно потребление се свиват с 0.6%. За последните шест тримесечия разходите за крайно потребление, в които се включват най-вече индивидуалните разходи на домакинствата, както и разходите на правителството и институциите, намаляват.

Наблюдава се спад и в брутното капиталообразуване, което се състои основно от бизнес инвестициите: минус 1.3%.

От представените от НСИ данни, най-рязък спад БВП на страната е отчел на тримесечна база през първото тримесечие на 2009 г. с минус 6.3%.

Ръстът на БВП от 0.5% за второто тримесечие на тази година означава, че икономическите резултати са се върнали на нивото от края на 2009 г. и тепърва трябва да възстановят загубеното през предходните кризисни тримесечия /виж графиката на НСИ/.

Новата за НСИ методика ще позволи да се правят повече и по-коректни сравнения между икономическите постижения на България и останалия свят.

Сравненията между БВП от различни тримесечия са възможни само при сезонно изглаждане на данните, което НСИ вече ще извършва с европейския статистически софтуерен продукт Demetra.

Статистическият институт отбелязва, че положителният растеж през второто тримесечие е породен от увеличението на брутната добавена стойност в строителството, търговията, хотелиерството, транспорта и държавното управление, образованието, здравеопазването и други услуги и дейност на неправителствените организации.

Продължава спадът при финансовото посредничество и бизнес услугите. Отчетено е, че продължават да се свиват крайното потребление и инвестициите.

През 4-то тримесечие на 2009 г. в страната са произведени стоки и услуги на стойност 10.198 млрд. лева /в цени от 2000 г./, а през 2-ро тримесечие на 2010 г. БВП възлиза на 10.197 млрд. лева.