Проспектът за предстоящото увеличение на капитала на Алфа Ууд България АД постъпи в БФБ.

Дружеството от Долни чифлик ще предложи при условията на първично публично предлагане (подписка) по смисъла на ЗППЦК за записване 413 740 акции от увеличението на капитала на дружеството. С решение на Съвета на директорите от 06.12.2007 г. капитала на дружеството ще бъде увеличен до 620 610 лева. Акциите, които ще бъдат обект на предлагането предоставят равни права и са от един и същи клас с вече издадените акции.

Номиналната стойност на книжата е 1 лев, а емисионната- 30 лева. Инвестиционният посредник, който ще осъществи процедурата, е Обединена българска банка АД, като при пълно записване и упражнение на всички права при очаквана емисионна стойност от 30 лв. се очаква да постъпят около 12 359 512 лева след приспадане на всички разходи свързани с увеличението на капитала включително и възнаграждението на мениджъра по емисията.

При пълно записване на емисията дружеството възнамерява да използва 10 659 512 лева, представляващи 86.25% от постъпленията от увеличението на капитала за покриване на задължения на Алфа Ууд България АД към кредиторите Enderby Services Ltd и Alfa Wood A.E.B.E. Това ще подобри капиталовата структура на Баланса на дружеството.

Остатъка от средствата или 1 700 000 лева, представляващи 13.75% от постъпленията, ще бъдат използвани за инвестиции в нови технологии за подобряване на производствените разходи в това число за развитие на основните производства. Цели се и увеличаване на капацитета на производството и гарантиране на качеството и надеждността на произвежданите продукти и намаляване на производствените рискове. По-конкретно, ще се инвестира в изграждането на система за по-рационално управление на своите енергийни ресурси като използва отпадъчните продукти получени от преработка на дървесина за производство на енергия.

Държавната фирма ТИЧА ЕООД, чийто правоприемник е емитентът, са образувани през 1991 г. като дървообработващо предприятие. През последните три финансови години Алфа Ууд България АД продължава да развива основната си дейност в сферата на дървообработващата промишленост: преработка на дървени материали и производство на изделия от дървесина – плоскости от дървесни частици , фурнир, паркет, профили, дъски др.

Продукцията на дружеството е предназначена както за вътрешния пазар, така и за износ в рамките на Европейската общност и извън нея. От началото на 2002 г. Алфа Ууд България АД започва да осъществява и търговия с вносни стоки, произвеждани от неговия основен акционер “ALFA WOOD” A.E.B.E. В предлагания стоков асортимент на българския пазар са включени ламинирани ПДЧ, кухненски плотове с различни покрития, профили, фурнирован MDF,суров MDF и др.стоки.

* Материалът не е препоръка за вземане на инвести;ционно решение.