Министерският съвет прие първия пакет от 24 мерки за намаляване на регулаторната тежест, съобщи пресслужбата на кабинета. Решението за одобряване на пакета от мерки беше прието по вносител.

Той съдържа две групи мерки: първата включва инициативи, предложени от неправителствени, браншови и работодателски организации, а втората - действия, с които се създават предпоставки за въвеждане на комплексно административно обслужване в конкретни администрации - Българската агенция по безопасността на храните, Изпълнителна агенция "Морска администрация" и в общините.

Приемането на предложените мерки ще позволи през ноември да започне предоставянето на 12 комплексни услуги, при които клиентът попълва заявление, без да е необходимо да представя към него други документи.

Резултатът от реализацията на първия пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест ще бъде отпадане на четири режима, намаляване на сроковете по два режима, намаляване на

сроковете и таксите по два режима, намаляване на таксите по един режим; намаляване на документи по 14 режима с оглед въвеждане на комплексно административно обслужване, въвеждане на принципа на комплексно административно обслужване.

Ще се премахне таксата за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общините. Съответните удостоверения, издавани от НАП, също са безплатни. Вписването на подлежащ на регистриране нов субект в Търговския регистър ще се извършва в срок от 24 часа вместо в тридневен срок. По отношение на услугите, извършвани от Агенцията по вписванията, се предвижда намаляване на таксите, събирани от Агенцията, с минимум 20 процента, като същевременно се увеличат глобите за неподаване на годишния финансов отчет на търговските дружества и едноличните търговци и се установи диференцирана глоба спрямо оборота за предходната година.

Обединява се в един общ режим издаването на разрешенията за провеждане на допълнително обучение за водачи на коли (за възстановяване на отнети точки) и на разрешенията за теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на коли и др.