Българската фондова борса (БФБ) ще започне търговия с бели сертификати за енергийна ефективност - финансови инструменти, които ще удостоверяват количество спестена енергия.

Причината за започването на такава търговия е, че според новия Закон за енергийната ефективност крайните търговци на горива и енергия ще бъдат задължени да доказват, че са спестили 1,5%  от годишно продаваната от тях енергия. В случай, че не могат да достигнат този критерий, те ще могат да си купуват бели сертификати от лица и фирми, които са спестили енергия.

Повече за това какво представляват белите сертификати за енергийна ефективност четете в интервю на Vesti.bg с инж. Пламен Дилков - експерт, който е изготвил финансовия механизъм на проекта:

- Г-н Дилков, може ли да обясните накратко какво представляват белите сертификати за енергийно спестяване и какъв е механизмът на търговията с тях?

- Ценните книги, наречени Бели сертификати, са счетоводен инструмент, който доказва, че определено количество енергия е спестено на определено място и за определен период от време. Издават се на името на лицето, което е реализирало проект за енергийна ефективност и биват регистриране в специален регистър, поддържан от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Впоследствие белите сертификати могат да бъдат продавани и купувани.

Сертификатите биват генерирани както от задължени (по Закона за енергийна ефективност - бел. ред.) лица, така и от незадължени лица.

Незадължните лица реализират проекти за енергийна ефективност, срещу които могат да получат бели сертификати. Реализацията на проекти за енергийни спестявания стават по тяхно лично желание и инициатива. Впоследствие могат да продадат придобитите сертификати на заинтересувани лица.

Докато задължените лица, като търговците на енергия, имат задълженито към държавата (а държавата от своя страна има задължението към Европейския съюз) да предприема мерки за енергийна ефективност при крайния потребител, които са в съответствие с предварително определен процент от техните годишни доставки на енергия. Търговците на енергия използват сертификатите за съблюдаване на собствените си цели. В случай, че са генерирали повече от необходимите сетрификати, могат да ги продадат на други задължени лица, които не са достигнали своите цели.

Предложението е търговията на бели сертификати, като ценни книжа, да се осъществява чрез Българска фондова борса, към която да се създаде специален сегмент.

- Kой може да си издаде бял сертификат за спестена енергия и по какъв начин?

- Към настоящия момент, Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) изпълнява ролята на пряк координатор между основните участници на пазара във връзка с дейностите по повишаване на енергийната ефективност, фирмите, извършващи обследвания за енергийна ефективност и сертифициране, задължените лица и крайните потребители на енергия.

По-специално, АУЕР ще има отговорността да уведомява задължените лица за обема на техните задължения, изчислени на основа на годишната информация, подадена от КЕВР, във връзка с количеството продадена от тях на националния пазар електрическа енергия, природен газ, твърди и течни горива; ще уведомява заинтересованите лица, дали предложените от тях мерки отговарят на изискванията за издаване на бели сертификати; и ще издава брой бели сертификати, съответстващ на количеството отчетени енергийни спестявания; поддържа регистър на белите сертификати.

Ако участникът е незадължено лице, то то ще трябва да се запише по собсвена инициатива в споментия регистър, в случай, че има желание да участва в търговията на бели сертификати.

За всички заинтересовани лица, задължени и незадължени, записани в регистъра, АУЕР ще осъществява контрол на случаен принцип, относно реалното изпълнение от страна на заинтересованите лица на отчетените мерки за енергийни спестявания.

Самите участници ще имат достъп до регистъра, което ще им позволява да виждат във всеки момент както личното си състояние, така и кой предлага и кой иска да закупи бели сертификати, т.е. ще виждат търсенено и предлагането на бели сертификати.

- Кои са потенциалните купувачи на такива сертификати?

- Както казахме, основният купувач се очаква да са задължените лица, които не са покрили своите задължения. И към днешна дата съществуват задължени лица, които трябва да покриват определен процент реализирани енергийни спестявания, като евентуалното им неизпълнение може да бъде заместено с внасяне на парична сума във ФЕЕВИ или санкция. Тъй като глобата за неизпълнение или паричната вноста във ФЕЕВИ са много по-ниски като стойност, спрямо реализацията на проекти за енергийна ефективност, статистиката показва, че задължените лица в България, които покриват своите задължения са много малко, докато по-големия брой предпочита да заплати малка сума, вместо да изпълни задълженията си.

Проблемът е, че България е наложила тези задължения, тъй като като пълноправен член на Европейския Съюз трябва да следва неговите политики, в това число и политиките на енергийна ефективност. При неизпълнение, страната ни ще трябва да заплати много високи санкции. Тъй като към настоящия момент не изпълняваме своите задължения, се прибягва до търсенето на нов подход, който да се основава не само на задължението, а и да представлява стимул за участниците в пазара. Базарайки се на опита на други страни, се констатира, че механизмът на бели сертификати води до много високи резултати за изпълнение на задълженията за енергийни спестявания. В такъв смисъл, изхождаме от позицията, че и в България задължените лица е подходящо да бъдат стимулирани при изпълнение на техните задължения и участието им в пазара на бели сертификати ще доведе до по-високи резултати за изпълнение на проекти на енергийна ефективност, като това ще даде положително отражение на всички крайни потребители.

Спроред предложения механизъм, за да изпълни своите задължния към Европейския Съюз, страната ни ще изисква от задължените лица да реализират реално поне 50% от своите задължения, а останалите 50% могат да реализират чрез закупуване на бели сертификати. Ето защо казваме, че основно търсенето ще идва от страна на задължените лица.

- Има ли срокове, с които е обвързано издаването на тези сертификати? Какво е необходимо да направи например едно домакинство за издаването им? Колко струва процедурата по издаването му?

- По-скоро има стриктни процедури, които следва да бъдат изпълнени. Например, в поддържания от АУЕР регистър за енергийни спестявания и съответно за бели сертификати, задължените лица са регистрирани автоматично, като такива. Докато незадължените лица нямат задължението да се запишат. По-скоро предложеният механизъм, стимулирайки тяхното участие на пазара на бели сертификати, изисква записването им в назования списък. Следва обява на какъв вид мярка ще бъде изпълненна, като АУЕР има задълженито да проследи коректното й изпълнение, както при задължените, така и при незадължените лица и при доказване на същото, издава съответстващия брой бели сертификати.

Скорове има за изпълнение на задълженията от страна на задължнеите лица. Т.е. към изтичането на срока и в случай на неизпълнение на задълженията, ще има по-голямо търсене на бели сертификати за покриване за съответния недостиг.

Важно е да отбележим, че един Бял Сертификат на българския пазар се определя като един тон нефтен еквивалент първична енергия (1 БС = 1 toe).

Т.е. издаването на 1 бял сертификат изисква изпълнението на енергийни спестявания в размер на 1 тне. Когато говорим за домакинства, за да достигне реализацията на такъв обем, в повечето случи ще е подходящо да се обединят наколко домакинства. Записвайки се в регистъра за енергийни спестявания на АУЕР, те стават дейстащ и равноправен участник на пазара на бели сертификати и при реализация на необходимото количесто енергийни спестяваня, които подлежат на одит от страна на АУЕР, имат право да получат своите бели сертифики, които е последствие могат да предложат на пазара.

Предварителните симулации на финансовите потоци предвиждат такса за издаване на един бял сертификат от около 50 лв., която заедно с добавката към тарифата на крайния потребител, не по висока от 0,5%, ще компенсира направените административни разходи от държавните институции, ще гарантира помощи за около 300 хил. енергийно бедни домакинства, ще покрива разходите за одит на задължените лица и ще изплаща насърчителна компонента при нулирането на белия сертификат от страна на същите за отчитане на задълженията си.

- Каква е цената на проекта за въвеждането на белите сертификати и по какъв начин ще бъде финансиран той?

- Механизмът на търгуемите бели сертификати е структуриран като самофинансиращ се търговски механизъм.

Предложеният модел не налага въвеждането на нови държавни органи, минимизирайки по този начин икономическата тежест върху бюджета. Евентуалните допълнителни дейности, поети от съществуващи институции, ще бъдат покрити чрез минимална добавка към тарифата на крайния потребител. От своя страна крайният потребител е бенефициент на мерките за енергийни спестявания, които водят до по-ниска консумация на енергия и съответно намаление в крайната сметка за енергопотребление.

Механизмът на ТБС е пазарно ориентиран и всички крайни потребители участват директно само в добавката, определена от КЕВР, за компенсиране на задължените лица и компенсиране на държавния бюджет за авансираните административни разходи. Стойността на направените инвестиции при крайните потребители е в пъти по-висока от добавката, която те заплащат в енергийната си сметка. Реализираните инвестиции, водещи до енергийни спестявания, се компенсират чрез икономия на енергия.

Може да се обобщи, че очакваните финансови резултати от прилагането на механизма за ТБС, предвид кумулативния размер на енергийните спестявания, в периода 2014-2020 г., равняващи се на 1942,50 ktoe, са еквивалентни на повече от 15.000.000.000 лв. инвестиции в сектора на високоефективните технологии или около 5% от БВП на страната за седемгодишния отчетен период, срещу увеличение на годишна база на тарифата на крайния потребител не по-високо от 0,525 %.

- Какъв се очаква да е ефектът от въвеждането на новите финансови инструменти?

- Системата на белите сертификати е призната на световно ниво като един от пазарните механизми за насърчаване на енергийната ефективност. Задължените лица, изпълнявайки своите задължения, ще подобряват качеството на различни инсталации при крайния потребител, което ще доведе до по-висока ефективност и по-нисък разход на енергия.

Получаваното от търговците насърчение е частична компенсация за извършените от тях разходи за административни услуги и доказване на енергийни спестявания, което към настоящия момент не получават.

Незадължените лица, които пожелаят да имат достъп до пазарния механизъм на бели сертификати, също ще получат, чрез продажба на белия сертификат, който са получили при доказване на изпълнени мерки за енергийни спестявания, финансов доход, който не инкасират в настоящия момент.

Ако към днешна дата едно незадължено лице извърши мерки за енергийна ефективност по свое желание с цел повишаване стандарта на работното място или личното житейско пространство, подобрение на производствена система и други, или поради необходимост, то осъществява инвестиция, която повишава качеството на живот или реализира добавена стойност от използваният работен ресурс.

Обикновено тези действия водят и до намаление на разхода на енергията, което е в полза на инвеститора в дългосрочен период. Възможността  обаче да се получат бели сертификати срещу споменатите извършени дейности, би позволило на незадълженото лице, което ги е извършило, да продаде получените сертификати на пазара и по този начин да реализира допълнителни приходи в краткосрочен период.

В някои случаи това би позволило от финансова гледна точка да се направят и допълнителни инвестиции в сферата на енергийната ефективност, което допринася за развитието на пазара и в същото време позволява реалното осъществяване на енергийни спестявания, които страна ни е поела отговорност пред Европейската Общност да изпълни. В такъв смисъл, много от реализираните до сега спестявания не са отчетени, тъй като лицето, което ги е осъществило, не е информирало компетентните органи, които от своя страна не са ги регистрирали и отчели. Възможността за участие на пазара на белите сертификати от страна на незадължените лица, ще позволи отчитането на такива спестявания.

Успешното въвеждане на механизма за ТБС ще доведе до по-устойчиво производство и потребление, създавайки допълнителни пазарни възможности за финансовите институции, доставчиците на високоефективни технологии и последващо търсене на квалифициран персонал.

Гражданите могат да се запознаят със спецификата на новите финансови инструменти на информационни семинари в няколко града в страната:

В гр. Русе на 19 май от 09.30 до 15.00 часа, във Варна на 21 май (четвъртък) от 09.30 до 15.00 часа, в Бургас на 22 май (петък) от 09.30 до 15.00 часа, в София на 26 май 2015 (вторник) от 09.30 до 15.00 часа.

Лекторите Пламен Дилков (Изпълнителен директор на "ПВБ ПАУЪР България" АД, председател на управителния съвет на "България инженеринг" ЕАД, вицепрезидент на "Конфиндустрия България"), Кирил Желязков (главен директор "Браншови организации", Българска стопанска камара (БСК)) и Димитър Дуков (изпълнителен директор на фонд ЕЕ и ВИ) ще представят моделите за търговия с бели сертификати, както и новата законова рамка за енергийна ефективност.

Плевенският семинар бе вече проведен на 12 май и мина повече от успешно. Дебатът по време на същия показа колко е актуална темата не само за тесните специалисти в сектора, но и за всички консуматори на енергия, тоест цялото население.

Семинар за представянето на сертификатите бе проведен и в Пловдив на 15 май.