Топлофикация Бургас внесе предложения за промени в Закона за енергетиката пред Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм в Народното събрание.

В 14 точки се посочват несъвършествата на досегашната нормативна уредба, които създават предпоставки за несправедливо отношение към клиентите.

Ключовите предложение на ТЕЦ Бургас са въвеждането на държавни стимули за топлоснабдяването, а също и ангажиране на топлинните счетоводители със събирането на сметки от клиентите.

Ето и извадки от документа с предложенията за законодателни промени:

В никоя страна от ЕС няма задължение за 100% дялово разпределение. Във Финландия дори няма дялово разпределение, а това не пречи там енергийната ефективност да е висока. Ето защо настояваме методиката за дялово разпределение да се опрости максимално.

Фирмите за топлинно счетоводство сами да събират от клиентите си сметките за извършената от тях услуга. Само така те ще бъдат поставени изцяло в пазарни условия на основата на конкуренцията. Сега тези фирми упражняват дейността си на готово и нямат стимул да работят – събрало или не вземанията си, топлофикационното дружество е длъжно да изплати 100% от това, което им дължат потребителите. При това състояние на нещата топлоснабдителните дружества трупат само негативите от дейността на търговците за дялово разпределение.

Плащанията за топлинна енергия да се определят ежемесечно на база на консумираната топлинна енергия. Тъй като консумацията е различна за всеки месец, то и плащанията не са еднакви по размер за всеки месец, а това е основното изискване за периодичните плащания, разясняват мотива от дружеството. В противен случай всяка покупка на каквато и да е стока, хляб сирене или каквото и да е, извършвана всеки месец в различни количества, е периодична доставка, т.е. в страната съществуват само периодични доставки.

Да бъдат предвидени и мерки за стимулиране на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия, тъй като тази технология води до икономия на около 30% първичен енергоресурс. Мерките могат да включват гарантирана висока норма на възращаемост, която ДКЕВР утвърждава, по-ниски данъчни ставки, отпускане частично или изцяло на безплатни квоти на СО2 за производство на електрическа енергия и др. Да се спре задържането на цените на електрическата енергия за крайните потребители, което води до стимулиране на използването на електрическа енергия за отопление, а в същото време нейното производство е с много по –ниска ефективност и по-замърсяващо.