Към производството на фотоволтаични панели се насочва приоритетно през тази година Каолин АД. Проектът ще се реализира чрез създаването на компанията СОЛАР ПРО АД, която стартира с капитал от 2.5 млн. лева, а фабриката ще бъде разположена в Силистра.

Предвижда се да бъдат инсталирани няколко линии за производство на тънкослойни фотоволтаични панели и сформиранeто на екип от специалисти за инсталиране на слънчеви централи. Производството трябва да стартира в началото на 2009 година. Според Константин Ненов, председател на Надзорния съвет на Каолин АД, основно такова производство в света има в САЩ и Япония.

Заедно с мениджърския екип на компанията той представи финансовите резултати на Каолин АД за 2007 година и инвестиционните проекти за тази година.

Сред новите производства, към които дружеството се ориентира, е и производството на тухли в Сърбия, което ще се извършва в две големи предприятия. То трябва да стартира до края на месец май. Основният пазар на тази продукция е Западна България и Сърбия.

Каолин АД ще се насочи към нови продукти като глазури на санитарни изделия, които са дефицитни на пазара в момента. Курс към нови материали в каучуковата и ПВЦ- индустрията ще бъде подет през втората половина на тази година, като производството се ориентира към сектора на автомобилните и едрогабаритните гуми.

През изтеклата година Каолин АД инвестира в газификация на производствените си мощности, като целта е и постигане на екологични стандарти в производството. Вложения са направени за обновяване на автомобилния парк и оптимизация на логистичните разходи.

Повече от половината разходи за 2007 година, които е направило дружеството, са за външни услуги, като основен е делът на автотранспорта, ж.п. транспорта, морския транспорт.

Продукцията на Каолин АД се изнася за повече от 30 държави, като България остава основен пазар. Транспортираната за Румъния продукция представлява 19% от продажбите, като голям е делът на износа за Турция, Италия, Сърбия и Украйна.

Актуалните резервни ресурси като полезни изкопаеми, до които дружеството има достъп чрез концесионни договори в България, лицензи в Украйна, права за добив в Сърбия и Албания, представляват 22 открити кариери.

Ключовите финансови данни за 2007 година на консолидирана база бяха оповестени вчера от БФБ. От тях стана ясно, че консолидираните приходи нарастват на 117.6 млн. за 2007 година, което е ръст от 30.4% , а нетната печалба нараства на 18.6 млн. лева. Към нея се добавя извънредно и сума от 2 млн. лева, която представлява депозит за участие в приватизацията на БРП и подлежи на възстановяване.

Възвръщаемостта на активите е 14.6%, сочат още данните в консолидирания отчет, а възвръщаемостта на капитала е 23.9%.

Подробности за новите производства, които Каолин АД ще развива през настоящата година, прочетете в секцията Интервю.

* Материалът не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!