Комисията за финансов надзор издаде разрешение на управляващото дружество Карол Капитал Мениджмънт ЕАД за организиране и управление на договорен фонд Адванс IPO Фонд. Номиналната стойност на един дял е 1 евро. Фондът ще инвестира до 90% в акции и не по -малко от 10% в свръхликвидни инструменти.

Фондът е с умерено до високо ниво на риск. Активите му ще се инвестират предимно в акции на компании от Централна и Източна Европа, които предстои да бъдат допуснати в срок не по-дълъг от една година от издаването им за търговия на официален пазара на борсата или друг регулиран пазар.

Новият фонд ще имнстира и в акции на компании от същия регион, които се реализирали първично публично предлагане не по-късно от една година на осъществяване на инвестицията, акции на непублични компании, които планират да реализират първично публично предлагане в бъдеще.

Максималният срок на държане на позицията ще бъде до една година от листването на компанията на съответния пазар.