Инвестиционият  посредник Карол АД обяви старта на тестове за маржин покупки и къси продажби на Българска фондова борса през платформата си Karoll Broker. Първи успешно приключили сделки за маржин покупки и къси продажби бяха осъществени от тестови потребители на 21 май 2010 г, съобщи Ангел Рабаджийски, изпълнителен директор на ИП Карол.

"Има начини обаче самите инвестиционни посредници да помогнат за развитието на пазара и за повишаване на неговата ликвидност - работещ механизъм за маржин покупки и къси продажби е един от тях”, смята Рабаджийски. От Карол очакват по време на тестовия период на новия инстумент за търговия ликвидността на компаниите, с чиито акции се извършват сделките да се повиши между 5-10%.

За  успешното функциониране на маржин покупките и късите продажби от компанията разчитат на тясно сътрудничество с Централен депозитар, Комисията по финансов надзор и Българска фондова борса.

Един от нерешените проблеми, които пречат на търговията с новите инструменти, е липсата на клирингова къща, която във всеки момент да следи размера и качеството на обезпеченията спрямо отпуснатия заем в парични средства или в ценни книжа. Това вменява на инвестиционните посредници функцията на мини клирингови къщи, което създава технически и оперативни проблеми и повишава риска при извършването на тези сделки.

„Необходимо е да се промени Наредба 16 за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти в няколко посоки”, каза Ангел Рабаджийски.

„Твърде високи са изискванията към компаниите, с които могат да се извършат маржин покупки, без да е необходимо да се предоствят високи обезпечения от страната на клиента. Силно рестриктивни са и изискванията по отношение на ценните книжа, които могат да служат като обезпечение по договори за маржин заеми и къси продажби. Към момента на БФБ има само две такива компании. По-работещ механизъм ще има, ако инвестиционните посредници или клиринговатат къща сами могат да определят инструментите, които могат да служат като обезпечения”, завърши той.
 
За  да стартира проекта, Карол предоставя собствени средства на потребителите, които искат да използват маржин покупки и къси продажби. Но в бъдеще като финансиращи контрагенти ще бъдат поканени водещи банки, опериращи активно на капиталовия пазар в България. Има голям интерес към новите механизми както от страна на компании, участващи на БФБ, които целят да повишат ликвидността си, така и от страна на потребителите, съобщиха от компанията.