ИП Карол от днес вече предлага извършване на маржин покупки и къси продажби на БФБ на своите клиенти. Тези два инструмента се ползват за първи път в страната ни.

В края на  май 2010 г. от компанията започнаха тестове на новите инструменти през платформата Karoll Broker. Маржин покупки и къси продажби могат да се сключват посредством специално разработен клиентски модул към платформата, чрез който потребителят сам администрира своя маржин заем, разполагаема наличност за къси продажби, както и своите излишъци по маржин и къси позиции.

По време на тестовия период на маржин покупките и късите продажби провеждан от ИП Карол, съвместно с Централен Депозитар АД, бе постигната оптимизация по обработката на сетълмента на този тип сделки както и подобрения по механизма за трансферирането на обезпечения по специалните сметки за маржин покупки и къси продажби. Бяха отправени и писмени предложения до КФН и ЦД за допълнително облекчаване на сетълмент процедурите на маржин покупките и късите продажби, с цел популяризиране на този тип търговия и нейното поевтиняване, съобщават от посредника.

В тестовете на ИП Карол се включиха над 10 потребителя на платформата Karoll Broker, които сключиха 7 маржин покупки и 2 къси продажби. Малкият брой сключени сделки с новите инструменти се дължи преди всичко на завишените изисквания в Наредба 16 към компаниите, с които могат да се извършат маржин покупки. По изчисления на Карол в периода 27 май 2010 г. – 21 септември 2010 г. е имало само 5 компании, който са отговаряли на условията за сключване на маржин покупки и къси продажби, при над 400 регистрирани на БФБ. Силно рестриктивни са и изискванията по отношение на ценните книжа, които могат да служат като обезпечение по договори за маржин заеми и къси продажби.
 
Според Ангел Рабаджийски, изпълнителен директор на ИП Карол, съществуват и други проблеми пред популяризирането и по-широкото използване на новите инструменти, като една от тях са високите разходи по този тип сделки – разходната себестойността на маржин покупка или къса продажба е 3 пъти по-висока спрямо стандартна сделка на БФБ, поради по-сложният сетълмент процес, състоящ се от 3 пъти повече трансфери в Централен Депозитар. Честата смяна на емисии, отговарящи на изискванията на Наредба 16 за маржин покупки и късите продажби, което теоретично може да доведе до преждевременно закриване на клиентски позиции също е нерешен проблем.

В същото време двата инструмента дават големи предимства на търгуващите на БФБ:  ливъридж ефект за управлявания портфейл; гъвкав размер и период на използване на заема по маржин сделките; улеснени процедури по отпускането и усвояването на маржин заема спрямо репо договорите и другите видове заеми; възможност за печалби при низходящ тренд; възможност за хеджиране и управление на риска и др.

От Карол предупреждават, че осъществяването на маржин покупки и къси продажби е свързано с висока степен на риск, дължащ се на ливъридж ефекта при този вид търговия. Услугата е предназначена за инвеститори с повече опит в търговията на валутните и капиталови пазари.