Национална карта, която да показва къде могат да се изградят инсталации за възобновяеми енергийни източници предстои да изготвят експерти от земеделското министерство и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Това съобщи на заседание на земеделската комисия в Народно събрание зам.-министърът на икономиката Мая Христова. Тя взе участие в дебатите по приетите на първо четене промени в Закона за опазване на земеделските земи.

Заместник-министърът на икономиката Мая Христова обясни, че трябва да се намери баланс между използването на земеделските земи по предназначение и за дейности, свързани с възобновяемите енергийни източници.

Производството на топлинната енергия и енергия за охлаждане няма отношение към използването на земеделски земи, тъй като се извършва предимно в урбанизирани територии, каза Христова.

Заместник земеделският министър Светлана Боянова представи основните мотиви на предложението в най-оспорваната точка от законопроекта, която забранява изграждането или разширението на обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ върху земеделски земи от първа до четвърта категория. Тенденцията на това хаотично усвояване на земеделските земи… Има прекалено повишен интерес, да речем, искания за промяна предназначението на земите, но наистина с оглед повишаване на цената на земеделската земя, обясни тя.

Въпреки разгорещените спорове промените в закона за опазване на земеделските земи бяха приети на първо четене.