Общо 54 на сто от хората, които имат задължения от глоби към КАТ, не са ги платили, защото не са знаели, че имат такива дългове. Това показват резултатите от проведената през септември и октомври пилотна кампания за уведомяване по телефона на хора със задължения към КАТ, съобщават от приходното ведомство.

Служителите от Информационния център на НАП са инициирали разговори с 1 814 длъжници, чиито общо задължения към хазната възлизат на над 200 000 лв. Те са били избрани на базата на това, че имат повече от една неплатена глоба към КАТ, задълженията им са безспорни и не са платени в доброволния срок пред МВР. Информацията за това колко са платените след тази кампания дългове, ще бъде обобщена до края на месеца, след като изтекат всичко срокове за доброволно изпълнение на задълженията.

Резултатите от проведената кампания сочат, че 93% от длъжниците са заявили готовност да заплатят задълженията след разговор със служител от НАП. 227 човека са казали, че ще направят това в седем дневен срок, а други 308, че ще платят в по-дълъг срок.

21 човека пък са заявили, че нямат намерение да платят дължимите от тях глоби. От НАП напомнят, че срещу всички клиенти на администрацията, които не откликнат на доброволната покана да заплатят своите задължения, ще бъдат предприети всички принудителни мерки, включително и запор на трудовото възнаграждение.

Отговорността за събирането на тези дългове до края на 2009 г. беше на Агенцията за държавни вземания, но глобите не бяха събирани ефективно. Припомняме, че от началото на 2010 г. Агенцията за държавни вземания се вля в НАП. С това в приходното ведомство премина събирането на неплатените в срок глоби. След промяната всеки клиент на НАП, който иска удостоверение за платени данъци и осигурителни вноски, задължително се проверява за неплатени глоби към различни държавни институции.

От агенцията за приходите припомнят, че глобите, наложени на граждани от различни институции, се плащат в установените от закона срокове пред съответния държавен орган.  Неплатените навреме глоби се изпращат в НАП, едва след като не бъдат внесени в срок по сметката на съответния публичен взискател.