Кей Би Си Банк Лимитед, Белгия, отправи търгово предложение към миноритарните акционери на ТБ Стопанска и инвестиционна банка / СИБанк / АД при цена за акция от 110.34 лева, стана ясно от съобщение в сайта на БФБ-София.

Обект на търговото предложение са останалите 23 311 броя акции от капитала на СиБанк, които не са собственост на КBC, което притежава пряко 77.41% от капитала на банката, а по силата на сключено споразумение с акционера Цветелина Бориславова притежава общо 99.67%.

Упълномощеният инвестиционен посредник е Булброкърс ЕАД.

Законът за публично предлагане на ценни книжа / ЗППЦК /задължава останалите акционери да продадат своите акции на предложителя в едномесечен срок от публикуване на предложението без да е необходимо тяхното съгласие. Акциите, които не са продадени в този срок се смятат за притежание на предложителя към момента на изтичане на срока (чл. 157а, ал. 7 от ЗППЦК).