Пи Ар Си АДСИЦ- София вече е с лиценз за секюритизация на недвижими имоти. Комисията за финансов надзор издаде разрешението за извършване на дейности, свързани с инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа.

Държавният орган потвърди и проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с номинална и емисионна стойност 1 лев. Ценните книжа ще се емитират в резултат на първично увеличение на капитала на Пи Ар Си АДСИЦ.

Учредители на дружеството са Българо-американска кредитна банка АД с 30% от капитала, Алекси Попов с 22.4%, Райчо Райчев с 18.2%, Ема Бонева с 18.2%, Тодор Рогачев с 7% и Константин Попов с 4.2%.


Основната дейност на компанията е насочена към пазара на имоти с търговско, административно и жилищно предназначение.

С решение на Комисията за финансов надзор от днес и ДИТ Пропърти АДСИЦ получи лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

Бе потвърден и проспект за публично предлагане на 2 450 000 броя акции с номинална и емисионна стойност 1 лев.

Учредители на дружеството са УД Капман Асет МениджмънтАД с 30% от капитала, Векс ЕООД с 39.5%, Ваклин Чандъров с 11.8%, Недялко Чандъров с 2%, Михаил Попов с 4.7%, Александър Петков, Атанас Видев и Георги Георгиев с по 4% от капитала. Дружеството се представлява от изпълнителния член на СД Атанас Видев.


Дружеството предвижда след получаване на лиценз да започне изпълението на първия си инвестиционен проект – изграждане на селище от затворен тип в един от големите летни курорти.