Комисията за финансов надзор /КФН/ издаде лиценз на Имоти Директ АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел -  инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.  Основният пазар, на който дружеството ще оперира  е пазарът на недвижими имоти в България с търговско, административно или жилищно предназначение, в това число изграждане, отдаване под наем и покупко-продажба.

Надзорът потвърди проспекта за публично предлагане на 60 000 броя акции, с право на глас. Номиналната стойност е 10 лв. всяка. Емисията ще бъдат издадена от Имоти Директ АДСИЦ в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството.

Учредители на дружеството са две юридически лица - Българо-американска кредитна банка АД, представлявана от  Мария Шейтанова и Димитър Вучев, изпълнителни директори,  със 105 000 акции на стойност 1 050 000 лв., в качеството си на институционален инвеститор, представляващи 70% от капитала на заявителя.   

Другото юридическо лице е Капитал Директ ЕАД, представлявано от изпълнителните директори Димитър Вучев и Едуард Франсис О’Хара, ирландски гражданин с 45 000 броя акции, представляващи 30% от капитала.

В Съвета на директорите влизат Владимир Гюлев, изпълнителен директор,  Даниела Ханджиева, председател на СД и Йордан Чомпалов, заместник-председател на СД.

КФН одобри и търгово предложение от Напредък Холдинг АД за закупуване на акции на Балкан АД от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционния посредник Дилингова финансова компания ООД. Предложената цена за една акция е 11.57 лв.