Комисията за финансов надзор издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на Инвест Кепитъл ЕАД /в процес на учредяване/.

Учредител и едноличен собственик на капитала на управляващото дружество Инвест Кепитъл е Химимпорт инвест АД. Новоучреденото дружество е с капитал в размер на 300 000 лева, разпределени в същия брои обикновени безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев.

Дружеството е с едностепенна система на управление, като се управлява от Съвет на директорите в състав Химимпорт инвест, представлявано от изпълнителния директор Иво Георгиев. За председател на Съвета на директорите на Инвест Кепитъл е избрана Богиня Попова и за изпълнителен директор е избран Миролюб Иванов.

Надзорът издаде разрешение на УД Оверон Финанс да организира и управлява договорен фонд Оверон Престо. Фондът е с умерено до високо ниво на риск, инвестиращ предимно в български акции, в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни пазари, в акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми, както и в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност.

КФН потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд Оверон Престо и вписва фонда и емисията дялове в публичния регистър.

Комисията издаде разрешение на УД Елана Фонд Мениджмънт за организиране и управление на договорен фонд Елана Еврофонд. Фондът е с нискорисков профил и ще инвестира предимно в инструменти на паричния пазар, в дългови ценни книжа, допуснати до или търгувани на регулиран пазар.