На последното си заседание за тази година Комисията за финансов надзор /КФН/ издаде лиценз на Софарма билдингс АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел - инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

Надзорът потвърди проспекта за публично предлагане на 150 хил. броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев. Те ще бъдат издадени от Софарма билдингс АДСИЦ , в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството.

Учредители на дружеството са ИД Надежда АД с 30 % от капитала, Огнян Донев и Винцислав Стоев с по 24% от капитала, Софарма АД с 10 %, София АД и Телекомплект АД с по 6%.

В състава на Съвета на директорите влизат Емил Костов – изпълнителен директор, Иван Кралев – зам.председател и Радосвет Радев – председател на СД.