Комисията за финансов надзор отказа да издаде лиценз на Юръп Инвест. Мотивите за отказа са, че в нормативно указания срок дружеството не е внесло пълния размер на изискуемия от ЗППЦК.

Това е първият случай, в които надзорът отказва издаването на лиценз.

На 27 март тази година Надзорът издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на Юръп Инвест, което беше в процес на учредяване и следваше да удостовери пред КФН в 14-дневен срок, че изискуемият от 300 000 лв. е изцяло внесен. Лицензът бе за управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип.

Учредители са Павел Кочалка, притежаващ 81% от капитала, Даниел Буриан и Владимир Урбан с по 9.5% от капитала. В Съвета на директорите на дружеството влизат Павел Кочалка, председател, Чавдар Драгиев, зам.председател и изпълнителен директор и Даниел Буриан, член.