Комисията за финансов надзор отказа да потвърди проспект за публично предлагане на акции от увеличение на капитала на Арко Тауърс АДСИЦ. Емисията е в размер на 32 500 лева, разпределени в същия брой обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 108.15 лева.

Мотивите за отказа са, че проспектът не отговаря на нормативните изисквания относно неговото съдържание, тъй като заявителят не е представил изискуемите декларации, както и друга информация, която следва да бъде представена в проспекта.

Надзорът наложи и временна забрана на търгово предложение от Радита ООД за закупуване на акции на Поляница АД от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник ФК Евър.