Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за увеличаване на капитала на СИБАНК АД.

То ще се извърши чрез публично предлагане на акции. Емисията е в размер на 78 233 180 лева, разпределени в 965 365 броя обикновени акции с право на глас, дивидент и ликвидационен дял, с номинална  стойност 10 лева всяка и емисионна стойност от 81.04 лева.

Емисията се вписва в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!