Комисията за финансов надзор /КФН/ одобри търговото предложение от Арома АД за закупуване на акции на Астера Козметикс АД от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник Булброкърс ЕАД. Предложената цена за една акция е 6.80 лв. Цената е без промяна спрямо предишното предложение, върху което надзорът наложи временна забрана.

На днешното си заседание Комисията одобри и коригирано търгово предложение от Радита ООД за закупуване на акции на Поляница АД от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник Авал Ин АД. Предложената цена за една акция е 14.95 лв.

КФН потвърди и проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни обезпечени облигации, издадени от Технологичен център – Институт по микроелектроника /ТЦ – ИМЕ/ АД. Емисията е в  размер на 15 млн. евро, разпределени в 15 хил. броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка. Фиксираната лихва е в размер 8%, с лихвени плащания на всеки 12-месечен период  и срок на облигационния заем от 5 години, считано от 29 септември 2009 г., с падеж 29 септември 2014 г.

Регулаторът отне лиценза за извършване на дейност като управляващо дружество на Булдев Асет Мениджмънт АД.