Комисията за финансов надзор одобри договор за преобразуване по глава шестнадесета от Търговския закон чрез вливане на Софарма Логистика АД, ЕИК 130174812, в Софарма Трейдинг АД, ЕИК 103267194, съобщиха от Софарма логистика.

Съгласно договора, справедливата стойност /чистата стойност на имуществото/ на Софарма Трейдинг АД е 46 750 197.42 лева, а справедливата стойност /чистата стойност на имуществото/ на Софарма Логистика АД е 4 542 378.37 лева, уточняват от дружеството.

Въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение на замяна от 1.881895. От компанията обясняват, че броят акции, които всеки акционер притежава от капитала на Софарма Логистика АД, се разделя на приетото съотношение на замяна. Полученото цяло число е броят акции, които съответният акционер получава от капитала на Софарма Трейдинг АД. Разликата над това цяло число се умножава по справедливата цена на една акция от капитала на Софарма Трейдинг АД, като резултатът е дължимо парично плащане към съответния акционер, допълват от Софарма Логистика.

Съгласно уговореното в договора акционерите, които притежават само по една акция от капитала на Софарма Логистика АД, ще получат по една акция от капитала на Софарма Трейдинг АД, уточняват от компанията.

Капиталът на Софарма Трейдинг АД ще бъде увеличен при спазване изискванията на закона, доколкото е необходимо да се издадат нови акции за акционерите на Софарма Логистика АД.

От Софарма логистика допълват, че с оглед да бъде ограничена необходимостта от промяна на размера на увеличението на капитала на Софарма Трейдинг АД и на допълнителните парични плащания към акционерите на Софарма Логистика АД, съветът на директорите на Софарма Логистика АД възнамерява да поиска от съвета на директорите на Българска Фондова Борса - София АД временно спиране на търговията с акциите на Софарма Логистика АД до приключване на производството по вливане или до неодобряване на вливането от общото събрание на акционерите.

На основание чл. 262к от Търговския закон, в срок не по-малко от 30 дни преди датата на общите събрания, договорът и докладите на управителните органи ще бъдат представени в Търговския регистър, като обявяването ще се извърши едновременно по делата на преобразуващото се и приемащото дружество.