Комисията за финансов надзор /КФН/ издаде окончателна забрана за публикуване на търговото предложение от Уайтбийм Холдингс Лимитед, Тайдал Уейв Трейдинг Лимитед и Поликолор АД за закупуване на акции на Оргахим АД от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник Първа Финансова Брокерска Къща ООД. Това съобщиха от надзора.

От Комисията съобщиха, че са налице съществени пропуски в съдържанието на търговото предложение относно обосновката на предлаганата от търговите предложители цена, която е 85 лв. за акция. Също така търговото предложение не отговаря на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, тъй като не предоставя достатъчна информация на акционерите на Оргахим  да извършат точна оценка на предложението с цел вземане на обосновано решение.

Според КФН недостатъци има при прилагането и на трите метода, които участват при определяне на справедливата цена на акция от капитала на Оргахим.  

По отношение на метода Дисконтирани парични потоци в разчетите по трите сценария - оптимистичен, песимистичен и реалистичен по метода на дисконтираните парични потоци получената стойност на печалбата преди лихви, амортизации и данъци за 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г. не съответстват на заложените стойности на приходите и разходите за този период. В резултат на това  получените резултати на нетната печалба, дисконтираните бъдещи парични потоци и крайната цена за акция не са коректно изчислени. Тъй като изчислената печалба преди лихви, амортизации и данъци за 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г. е занижена, това води до намаляване на крайната цена за акция по този метод, а оттам и на справедливата цена.

По същия метод в песимистичния сценарий е заложено размерът на свободните парични потоци за 2011 г. и 2012 г. да бъде отрицателна величина, в размер на 3 007 хил. лв. и 64 хил. лв. съответно. Тъй като генерираните нетни парични потоци и налични парични средства в началото на разглеждания период /за 2010 г./ са в по-малък размер от отрицателните парични потоци за прогнозните 2011 и 2012 години, налице е невъзможност дружеството да осъществява своята дейност и да погасява текущите си задължения към доставчици, клиенти и други финансови задължения за двугодишен период, без да е предвидено дългово или собствено финансиране за компенсиране на недостига. Предвид това, методът на дисконтираните парични потоци не е приложен коректно и не дава реалистична прогноза по отношение размера на прогнозираните парични потоци, което води до аналогично /в случая негативно/ отражение в изчислената стойност на акция на Оргахим.

По отношение прилагането на метода Нетна балансова стойност на активите получената нетна балансова стойност в коригираното търгово предложение в размер на 110.44 лв. за акция е по-ниска от нетната балансова стойност на база консолидирания финансов отчет към края на декември 2009 г., в размер на 112.73 лв., публикуван на 28 февруари 2010 г., т. е. преди датата на регистриране на коригираното търгово предложение на 15 март 2010 г. Предвид това в коригираното търгово предложение е следвало да бъде приложена нетната балансова стойност на база публикувания и оповестен вече  междинен консолидиран отчет към 31.12.2009 г.

По отношение на метода Пазарни множители на дружества – аналози теглото на показателя „цена на акция/счетоводна стойност” (P/B) е намалено от 33.33% /в първоначалното търгово предложение/ до 20% /в коригираното търгово предложение/ поради това, че не отразява направените промени в справедливата стойност на активите на дружеството по „метода на нетната стойност на активите”. Тази корекция обаче не компенсира разликата в стойността, която би се получила при прилагането на справедливата стойност на активите на дружеството на база оценката на оценителите /110.44 лв. за акция/ и запазване на равни тегла на трите показателя /33.33/, както в първоначалното търгово предложение. Среднопретеглената стойност на акция по „метода на пазарните множители на дружествата аналои” при прилагането на коригираната нетна балансова стойност /110.44 лв. за акция/ и запазване на равни тегла от 33.33% на трите показателя е в размер около 95.61 лв. и надвишава получената стойност от 92.81 лв., в резултат на намаляване на теглото на показателя „цена на акция/счетоводна стойност” до 20%. Това също води до необосновано занижаване на крайната справедлива цена на акция на Оргахим.