Комисията за финансов надзор поиска официално становище и конкретни предложения от Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредици / БАЛИП /, Българска фондова борса / БФБ / и Централен депозитар / ЦД / за съгласуване на нормативните уредби, уреждащи „интрадей търговията”, стана ясно от съобщение, публикувано в сайта на надзора.

КФН счита, че освен чисто нормативното регулиране на „интрадей търговията”, е необходимо БФБ и ЦД да създадат специални правила, процедури и специализиран софтуер, които позволяват осъществяването на този вид търговия.

След запознаване със становищата на всички заинтересовани страни комисията ще предприеме конкретни действия, за да постигне адекватност между нормативната уредба и сключването на сделки с финансови инструменти.

КФН информира, че разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници ги задължава при приемане на нареждане за сделки с финансови инструменти да проверяват в депозитарната институция дали финансовите инструменти, за които се отнася нареждането за продажба, са налични по подсметката на клиента, дали са блокирани и дали върху тях е учреден залог или е наложен запор.

Посочената норма е императивна и в този смисъл към настоящия момент е недопустимо да се извършва продажба на финансови инструменти, които не са налични по съответната клиентска сметка в ЦД, т.е. „интрадей търговията” е забранена.