Комисията за финансов надзор потвърди допълнението към проспект за първично публично предлагане на акции. Те ще бъдат издадени във връзка с процедура по увеличение на капитала на Алфа България АД.

Самият проспект бе потвърден от надзорния орган на 1 април 2010 г. , като параметрите на емисия са  15 000 000  лева, разпределени в 15 000 000  броя обикновени акции с право на глас, с номинална  и емисионна стойност 1 лев всяка. 

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!