Комисията за финансов надзор /КФН/ потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции на Алу-пласт АД. Емисията е в размер на 350 000 лв., разпределени в същия брой акции. Номиналната стойност е 1 лв., а минималната емисионна стойност е 10 лв.

Емисията ще бъде издадена в резултат на увелчаване капитала на дружесвото, съгласно решение на общото събрание на акционерите от 2 септември 2008 г.

На днешното си заседание КФН вписа Балканика Имоти като публично дружество, както и емисията акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията, представляваща съдебнорегистрирания капитал на дружеството, е в размер на 650 000 лв., разпределени разпределени в същия брой акции с номинална стойност 1 лв.