Комисията за финансов надзор потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от Сила Холдинг в резултат увеличаване капитала на дружеството, съгласно решение на общото събрание, проведено на 18 ноември. Емисията е в размер на 2 909 622 броя акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв.

На днешното си заседание надзорът потвърди и проспектите за допускане да търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от Алианц лизинг България и Куантум Дивелопмент АДСИЦ.

Емисията на първото дружество е в размер на 10 млн. евро, разпределени в 10 000 броя обикновени, обезпечени облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент от 6.25% на годишна база, 6 -месечен период на лихвено плащане. Срокът на емисията е 60 месеца, считано от датата на емитиране - 27.08.2008 г., падеж - 27.08.2013 г.

Емисията на Куантум Дивелопмент АДСИЦ е в размер на 700 000 лева, разпределени в 700 броя обикновени, обезпечени облигации с номинална стойност 1 000 лева всяка, с фиксиран лихвен процент от 5% на годишна база, 12 -месечен период на лихвено плащане. Срокът на емисията е 60 месеца, считано от датата на емитиране - 30.06.2008 г., падеж - 30.06.2013 г.

КФН издаде на УД Оптима Асет Мениджмънт АД разрешение за организиране и управление на договорен фонд Оптима Селект. ДФ Оптима Селект е с умерен рисков профил, като ще инвестира преимуществено в ликвидни акции, дългови финансови инструменти и инструменти с фиксирана доходност.