Комисията за финансов надзор потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от Енергони, която представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството. Емисията е в размер на 250 000 лева, разпределени в същия брой обикновени акции, с номинална стойност 1 лев.

Енергони е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Учредители на дружеството са Димитриос Айвалиотис, който притежава 99.8% от капитала и Йоанис Никитакис – с 0.2% от капитала.

В Съвета на директорите влизат Йоанис Никитакис, председател на СД, Димитриос Айвалиотис, изп. директор и зам. председател и Константинос Коалокасидис, замесник - член на СД.

Основният предмет на дейност на дружеството е проучване и разработване на енергийни проекти за производство на електрическа енергия, проучване, проектиране и консултации във връзка с изграждане на обекти за енергетика.

Надзорът вписва и емисия акции, издадени от Балканкар Рекорд с цел търговия на регулиран пазар в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 1 809 154 лева на 1 846 248 лева. Емисията е в размер на 37 094 лева, разпределени в 37 094 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев.