Комисията за финансов надзор потвърди на днешното си заседание проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от Слънчо АД. Емисията е в размер на 1 600 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и представлява съдебнорегистирания капитал на дружеството. Емисията и дружеството се вписват в публичния регистър на КФН.

Предметът на дейност на емитента е производство на детски храни и диетични храни на зърнена основа, преработка на селскостопанска продукция, търговска дейност в страната и чужбина.

Основни акционери на дружеството са Почивен комплекс – РМ ЕООД с 75.85% от капитала и Виктор Алексиев Михайлов с 19.70%. Едноличен собственик на Почивен комплекс – РМ ЕООД е Нивиа Трейдинг ЕООД.

Дружеството е с едностепенна система на управление, като в Съвета на директорите влизат Емил Динков, изпълнителен директор, Виктор Михайлов, председател на СД и Нина Данчева.