Комисията за финансов надзор / КФН / потвърди проспекта за допускане до търговия на регулиран пазарна емисия акции, издадени от Унифарм АД. Емисията е в размер на 500 хил. лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и представлява съдебнорегистирания капитал на дружеството. Емисията и дружеството се вписват в публичния регистър на КФН.

Емитентът има едностепенна система на управление, като председател на УС и изпълнителен директор е Огнян Палавеев. Основни акционери, притежаващи над 5% от акциите на дружеството са Огнян Донев с 38.37%, Венцислав Стоев с 19.25% и Огнян Палавеев с 12.89%.

Предметът на дейност на Унифарм АД е производство на лекарствени средства, научно-изследователска и експериментална дейност в областта на производството на лекарствени средства, установяване на качеството на произвежданите лекарствени средства, пласментно-снабдителска и търговска дейност в страната и чужбина.

Дружеството произвежда както собствени продукти, така и продукти по възлагателен договор за основния си партньор Софарма АД.