Комисията за финансов надзор / КФН / потвърди проспекта за първично публично предлагане на акции издадени от Сила Холдинг АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 1 999 492 лева, разпределена в същия брой обикновени акции с право на глас. Номиналната и емисионна стойност е 1 лев.

Съотношението между издадените права и новите акции е 1 към 22. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1 001 000 нови акции.

Надзорът взе и решение, че мерките, предприети от управляващо дружество Райфайзен Капиталанлаге Гезелшафт мбХ - Австрия във връзка с публичното предлагане в България на дяловете на договорните фондове

- РАЙФАЙЗЕН – А.Р. – Глобален - Балансиран

- РАЙФАЙЗЕН – Emerging Markets- Акции от АСЕАН

- РАЙФАЙЗЕН – Русия – Акции"

- РАЙФАЙЗЕН – Глобални Основни - Акции

отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Налице е осигуряване на необходимите условия за извършване на плащания в полза на притежателите на дялове, за обратно изкупуване на техните дялове и за предоставяне на инвеститорите на периодично и текущо разкриваната информация.