Комисията за финансов надзор потвърди проспектите за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации издадени от Еврохолд България АД и Евролийз ауто АД, съобщиха от надзора.

Емисията на Еврохолд България АД е в размер на 10 хил. броя облигации, с номинална стойност1000 евро. и с лихва в размер на 6-месечен EURIBOR + надбавка 3.65% на годишна база.

Облигационната емисия на Евролийз ауто АД също е в размер на 10 хил. броя обикновени, корпоративни, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации, с номинална стойност1000 евро всяка и с лихва в размер на 6-месечен EURIBOR + надбавка от 2.625 % на годишна база.