Комисията за финансов надзор наложи 15 акта за административни нарушения на четири инвестиционни посредника, при извършени проверки за спазването на изискванията на законовата и подзаконовата уредба, включително на дейността на посредниците, във връзка с първично публично предлагане на ценни книжа.

На „Карол” са съставени 10 акта за административно нарушение. Нарушенията се изразяват в застрашаване на интересите на клиентите на посредника, както и в застрашаване на стабилността на капиталовия пазар, във връзка с приемане на заявки за записване на акции от увеличението на капитала на “Трейс Груп Холд”. Така, например, „Карол” е приел от 5 лица – служители на посредника, заявки за записване на акции от увеличението на капитала на „Трейс”, на обща стойност 110 500 000 лева, явно неотговарящи на реалните финансови възможности на служителите, установени от представените в хода на проверката трудови договори.

С посочените действия “Карол” значително е намалил шансовете на останалите си клиенти, подали поръчки според реалните си финансови възможности, да получат право да запишат желания брой акции от емисията, като по този начин е застрашилo интереситеим.

Същевременно, с посочените действия Дружеството е създало предпоставки за последващо изкривяване на цената на съответните финансови инструменти при вторичната им борсова търговия и по този начин застрашава стабилността накапиталовия пазар.

На „Фина-С” са съставени 2 акта за административно нарушение. Нарушенията се изразяват в неравностойно третиране на клиентите на посредника, при приемане на заявки за записване на акции от първичното публично предлагане на акции от капитала на „Корпоративна търговска банка” и при приемане на заявки за записване на акции от увеличението на капитала на “Трейс”. Дружеството е изисквало различни суми от отделни свои клиенти като авансово плащане, при подаване на заявки за участие в първично публичното предлагане на акции и същевременно е приемалo заявки за записване на акции от други свои клиенти, без да изисква авансово плащане или друго обезпечение.

На “Елана Трейдинг” също са съставени 2 акта за установяване на административно нарушение. Нарушенията се изразяват в неравностойно третиране на клиентите на посредника и застрашаване на сигурността на капиталовия пазар при приемане на заявки за записване на акции от увеличението на капитала на “Трейс”. Посредникът е третирал неравностойно клиентите си при приемане на заявки за записване на акции от увеличението на капитала на “Трейс”, като е изисквал различна наличност на пари и ценни книжа, като обезпечение от клиенти, разполагащи с портфейл от ценни книжа при инвестиционния посредник и същевременно е приемал заявки за записване на акции от други свои клиенти, без да изисква обезпечение.

Посредникът е застрашил стабилността на пазара на ценни книжа, приемайки от 49 лица заявки за записване на акции от увеличението на капитала на „Трейс”, на обща стойност 1 089 900 000 лева, без да отчете риска от евентуална невъзможност на клиентите подали заявки за 22100000 лв. да заплатят действително тази сума.

На “Елана Трейдинг” е отправено задължително предписание за  предстоящото първично публично предлагане на „Енемона” да установи и представи в КФН, не по-късно от 23.11.2007 г., точни и ясни критерии за оценка на клиентите си по бъдещи първични публични предлагания, въз основа на които да даде оценка дали подобна инвестиционна услуга е подходяща за всеки отделен клиент. Инвестиционният посредник следва да установи и ясно да оповести на всички участници на капиталовия пазар размерите на предоставяните от клиентите парични средства при подаване на заявки при записване на акции при първични публични предлагания, както и основанията за тяхното определяне.

На “Авал Ин” е съставен 1 акт за установяване на административно нарушение, което се отнася до неспазване на процедурата за уведомяване на Заместник – председателя при решение от страна на управителния орган на инвестиционния посредник за съвместяване на функции от страна на лице от отдела за „Вътрешен контрол” по отношение на дейности или отделни действия, спрямо които осъществява контрол.