Комисията за финансов надзор /КФН/ се е присъединила успешно към усилията на публичния сектор за спазване на финансова дисциплина, според председателя на надзора Петър Чобанов. Той посочи, че финансовата и икономическа криза е най-голямото глобално предизвикателство както пред финансовия сектор, така и пред надзорните институции.

Кризата по естествен път насочи усилията към стабилизиране на капиталовия, застрахователния и пенсионноосигурителния пазар и към по-голяма защита на потребителите. Създадохме и нова дирекция „Икономическа и финансова стабилност”, която започна да извършва анализ и оценка на рисковете и да следи за развитието и тенденциите на българската и световната икономика. В процес на разработване е система за ранно предупреждение за идентифициране на рискове. Засилихме аналитичния капацитет и в трите управления на Комисията. Новото ръководство на Комисията показа с действията си, че ще осигури прозрачност на основните си решения и равнопоставеност на пазарните участници, каза Чобанов.

По думите му - в резултат на засиления контрол от страна на КФН, през 2009 г. е нямало големи сътресения в небанковия финансов сектор, като се наблюдаваше известно възстановяване след проблемите през 2008 г.

Според Петър Чобанов всяка една институция от публичния сектор трябва ежедневно да доказва ролята си. Комисията за финансов надзор не е изключение от това правило. Критичността по отношение на работата на дадена институция трябва да се разглежда като мобилизиращ фактор и естествен стремеж към повишаване на стандартите и качеството на дейността. Важността на КФН за поддържане на финансова стабилност е несъмнена и това може да се осъществява единствено в условията на ефективна комуникация и координация с Министерство на финансите и БНБ, подчерта той.

Приоритет на Комисията за финансов надзор през 2010 г. ще бъде усъвършенстването на надзорните и контролни функции, каза Чобанов. С оглед преструктурирането на европейската надзорна рамка и създаването на трите нови органа, които ще надзирават банковата сфера /EBA/, капиталовия пазар /ESMA/ и застрахователния и пенсионен пазар /EIOPA/, ние ще участваме активно чрез представяне на съществени коментари и становища с цел защитаване позициите и интересите на България, обясни той.

В областта на застраховането ясният приоритет пред КФН през 2010 г. е свързан с подготовката за прилагането на Директива 2009/138/ЕО по-известна като Платежоспособност ІІ. От една страна тя поставя изискване за разработване на промени в нормативната уредба, както на законово така и на подзаконово равнище.

Една от основните функции на КФН е въвеждането на нормативна уредба, която по най-удачния начин да подпомага развитието на небанковия финансов сектор и едновременно с това да защитава потребителите.

Надзорният орган има два основни механизма, с които регулира пазара и поддържа неговата стабилност. Единият е най-подходящата нормативна регулацията, а другият - системните проверки и поддържането на дисциплината като цяло. Мисля, че надзорът трябва да се развива и в двата аспекта. Но не трябва да се забравя, че ние не сме откъснати от света и световните тенденции влияят на нашата икономика, така че нашата нормативна уредба е съобразена с европейските изисквания, каза Петър Чобанов. Фокус