Комисията за финансов надзор вписа последваща емисия от акции на Билборд АД, издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 7 500 000 лв. на 15 000 000 лв.

 

Емисията е в размер на 7 500 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е вписана в публичния регистър с цел търговия на регулиран пазар.

 

Надзорът е вписал и емисия от акции на Пи Ар Си АДСИЦ, също издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от  650 000 лв. на 5 850 000 лв. Емисията е в размер на 5 200 000 лв., разпределени в 520 000 обикновени акции с номинална стойност от 10 лв. всяка. Емисията е вписана в публичния регистър с цел търговия на регулиран пазар.