Комисията за финансов надзор вписа Орфей Клуб Уелнес АД като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Емисията е в размер на 20 808 320 лева, разпределени в  същия брой обикновени акции. Номиналната стойност е 1 лев.

Припомняме, че Орфей Клуб Уелнес АД направи IPO в края на октомври. На инвеститорите бяха предложени 4 млн. ценни книжа, записани бяха около 4 хиляди. Емитентът и посредникът определиха за окончателната цена на акцията да се счита 1.01 лв. при номинална 1 лев.

Основната причина за IPO от страна на дружеството е мобилизиране на финансов ресурс от фондовия пазар с цел инвестиране в динамично развитие на основната дейност на дружеството. За 2009 година това е първият опит за набиране на средства от капиталовия пазар чрез  първично публично предлагане на акции.

На днешното си заседание надзорът одобри и промени в устава на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ, свързани с разширяване правомощията на Съвета на директорите за вземане на решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови емисии ценни книжа.