Комисията за финансов надзор вписва в публичния регистър Лев инвест АДСИЦ като публично дружество и емисия акции с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 650 000 лева, разпределена в същия брой обикновени акции, с номинална стойност от 1 лев всяка.

Учредители на Лев инвест АДСИЦ са ЗПК Лев инс с 30 % от капитала и Дженерал Лизинг АД с 70% от капитала. В състава на Съвета на директорите влизат Николай Начев, изпълнителен директор и председател на СД, Георги Йорданов, член на СД и Севдалина Чендова, зам.-председател на СД.

Надзорът вписва в публичния регистър и Турин имоти АДСИЦ и емисия акции с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 650 000 лева, разпределена в същия брой обикновени, поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка.

Учредители на Турин имоти са Елди АД с 50 % от капитала, Елана високодоходен фонд АД – с 30% от капитала, Лукан Луканов с 15% и Димитър Луканов с 5 % от капитала. В състава на Съвета на директорите влизат Лукан Луканов, изпълнителен директор и председател на СД, Венцислав Стоев, зам.-председател на СД и Йордан Николов, член на СД.