Най-новите членове на еврозоната са Кипър и Малта. От вчера двете държави въведоха единната европейска валута, еврото като официално разплащателно средство. Така в броят на държавите, които влизат в еврозоната достигна петнайсет /Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Португалия, Словения, Финландия, Франция и Холандия/.

Заради географското разположение еврото най-напред бе прието в Кипър, а час по-късно и в Малта.

С въвеждането на еврото в Кипър и Малта Централната банка на Кипър ( Central Bank of Cyprus) и Централната банка на Малта (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta) стават пълноправни членове на Евросистемата със същите права и задължения като тези на тринайсетте национални централни банки на останалите държави-членки на ЕС, приели еврото.