Комисията за защита на конкуренцията разрешина на кипърската Систем Кепитъл Мениджмънт Лимитид, (СКМ Лимитид) да придобие 100% от капитала на Паралел М Лтд (Паралел М), Украйна.

Страните по сделката търгуват на едро и дребно с моторни горива и не упражняват пряк или косвен контрол върху български дружества.

СКМ Лимитид е част от СКМ Група – Украйна и внася стоманени изделия на територията на страната.

На българския пазар оборотът на СКМ Група е реализиран единствено от продажби на стомана чрез независими дистрибутори и няма връзка с търговията с горива.

КЗК счита, че сделката не няма да засегне ефективната конкуренцията в разглеждания сектор.