До 120 лв. месечна компенсация да получават хората, които са работили на непълно работно време в секторите „Индустрия" и „Услуги". Това предвижда постановление, което приеха министрите. Целта е да се ограничат масовите съкращение на работници и служители от фирми, засегнати от световната икономическа и финансова криза.

Мярката ще стимулира работодателите да задържат персонала, който ще им е необходим при излизане от кризата и съживяване на пазара на труда. Компенсацията е за срок не повече от 3 последователни месеца, еднократно в рамките на една календарна година. Конкретният размер ще се изчислява пропорционално на действително отработеното време. За изплащането й в Националният план за действие по заетостта (НПДЗ) през тази година са предвидени близо 7 милиона лева. С тези средства ще бъдат подпомогнати около 19 000 души, преминали на непълно работно време.

Изплащането на компенсациите ще се администрира от Агенцията по заетостта и нейните териториални поделения. Сумите ще бъдат изплащани на работниците и служителите ежемесечно безкасово, въз основа на представени от работодателя отчетни документи.

За срока на изплащане на компенсациите, работодателят няма право да наема нови служители на длъжности, за които е въведено непълно работно време, предвижда още постановлението.