Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) установи конфликт на интереси по отношение на Александър Александров и Елена Димова – членове на КЗК, съобщиха от комисията.

Двмата, при участието си в семинари и други мероприятия свързани с дейността на КЗК, са консултирали лица – участници в процедури за възлагане на обществени поръчки, които при обжалване на актове на възложителите по такива процедури са заинтересовани от актовете, в постановяването на които посочените лица участват в качеството си на членове на КЗК.

В замяна на участието си, Александров и Димова са получили заплащане на база сключени договори с дружествата организатори, като в цената са включени и консултации с лекторите и обсъждане на възможностите допуснатите от възложителите грешки и пропуски в процеса на възлагане на обществените поръчки да работят в полза на кандидатите – потенциални и реални участници, защото част от тях вече са били страна по процедури пред КЗК като колективен орган.

Установен е конфликт на интереси по отношение на Александров и Димова и поради това, че са давали съгласие и са били обявявани в покани, отправени в публичното пространство до широк кръг от лица, ангажирани професионално в процедури за възлагане на обществени поръчки, в своето служебно качество на членове на КЗК с цел да информират и насърчат тези лица да заплатят таксата и участват в такива мероприятия.