За деветмесечието на 2007 г. нетната печалба на Енемона АД е в размер на 9.945 млн. лв., показва консолидирания финансов отчет на компанията. За сравнение нетната печалба на дружеството за деветмесечието на миналата година е 1.631 млн. лв. Приходите от продажби на дружеството възлизат на 60.776 млн. лв., а за същия период на миналата година са били в размер на 33.835 млн. лв.

Основната дейност на Енемона АД е реализация на проекти и инвестиции в областта на енергетиката, екологията, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. По-големите проекти на Енемона са на територията на АЕЦ Козлодуй, Кремиковци ЕАД, комплекс Марица изток и др.

В края на месец ноември тази година предстои Енемона АД да осъществи първично публично предлагане на акции. Водещ мениджър на емисията е Елана Трейдинг АД, ко-мениджър е Обединена българска банка АД.