Консолидираната печалба на Катекс АД за 2007 г. е в размер на 14.556 млн. лв., става ясно от отчета на дружеството, публикуван от Българската фондова борса. Тя се увеличава повече от четири пъти спрямо предходната година, когато е била в размер на 3.040 млн. лв.

Увеличение от почти три пъти има при финансовите приходи, които достигат 15.75 млн. лв. за 2007 г. спрямо 5.398 млн. лв. за същия период на предходната година. Приходите от продажби намаляват до 16.44 млн. лв. Общите приходи на компанията са 32.2 млн. лв.

Намаление има при разходите за дейността, които от 20.117 млн. лв. през 2006 г. сега са в размер на 17.642 през миналата година.


В отчета на Катекс АД са включени резултатите на две дъщерни компании - Тоскана 99 ООД и Енист холдинг - Кипър.

В началото на миналата седмица стана ясно, че на блоков сегмент в две сделки са прехвърлени общо 1 449 128 броя акции, представляващи 59.3% от капитала на Катекс АД. В едната сделка са прехвърлени 1 219 376 дяла от Катекс или 49.9% от капитала на дружеството като продавач е Притекс АД, а купувач – Си Ес Ай Еф АД. В другата сделка са минали 229 752 броя акции на дружеството или 9.4% от капитала му като продавач отново е Притекс АД, а купувач е Перла Мениджмънт ЕООД. И двете сделки са при цена за акция от 1 лев. Справка в последните отчети на дружеството показва, че към края на миналата година Притекс АД е притежавало 59.3% от капитала на казанлъшкото предприятие. След прехвърлянето делът на Притекс АД в капитала му е сведен до нула.

До момента на борсата има сключени сделки с 195 акции на Катекс АД, а средната цена пада с 1.09% до 12.71 лв.