За първите девет месеца на 2007 г. консолидираните приходи на Етропал АД са в размер на 11.391 млн. лв., съобщиха от БФБ-София. Нетната печалба за периода e в размер на 1.645 млн. лв., от които 1.285 млн. лв. са за групата.

Собственият капитал достига 7.094 млн. лв.

Към 30 септември 2007 г. активите на компанията са в размер на 19.320 млн. лева.

В консолидирания отчет на Етропал АД са включени резултатите на дъщерните компании към 30 септември - ИБ Медика АД - Италия, Фибра ООД – Италия, Етропал Трейд ООД и Диализа Етропал Бета ЕООД.

Постигнатите резултати се дължат основно на увеличения със 78% износ, както и на постигнатите финансови резултати на двете нови дружества от групата, базирани в Италия. За четирите месеца от създаването им Фибра ООД е постигнал 2.388 млн. лв. приходи и печалба в размер на 680 хил. лв. Очакванията са за годината компанията да реализира оборот в размер на 3.5 млн. лв., а за следващата 2008 г. – над 8.5 млн. лв.

Към 30 септември ИБ Медика АД е отчел приходи в размер на 1.412 млн. лв.

На 19 ноември тази година емисията на Етропал АД бе регистрирана на БФБ-София, а на 26 ноември се проведе закрит аукцион, на който бяха пласирани 21% от акциите на Етропал, собственост на Еврохолд България АД.