Със 123 млн. лв. са нараснали депозираните средства от домакинствата в банковия сектор само през месец април, показва новата парична статистика на БНБ. Депозитите на домакинствата в банките през април нарастват с 11.7% на годишна база и вече са 28.04 млрд. лева. Също нарастват, макар и по-скромно, депозитите на предприятията, до 12.54 млрд. лв. Общо 44.337 млрд. лв. е депозитната маса в банките на неправителствения сектор, която отчита 9.4% годишен ръст.

Кредитите за неправителствения сектор, от друга страна, се увеличават с 2.1% на годишна база до 51.731 млрд. лв. към края на април. Кредитите за предприятията са се увеличили с 3.8% за годината, до 31.884 млрд. лв. За сравнение, към края на март те възлизаха на 31.660 млрд. лв., тоест само за един месец банките са отпуснали нови кредити на предприятията в размер на 224 млн. лв.

Но не бива да забравяме, че през април се осъществи сделката за продажбата на фалиралия Кремиковци, в която връзка Първа инвестиционна банка отпусна 316 млн. лв. заем на купувачите. Ако този факт е отразен от статистиката, налице е дори спад в масовото кредитиране за предприятията, придружен от продължаваща обезценка на вземанията на банките.

Точно това се е случило с кредитите за домакинствата, които намаляват от 18.922 млрд. лв. към края на март до 18.910 млрд. лв. към края на април, или вместо прираст налице е продължаващо свиване на кредита за населението. На годишна база кредитите за домакинствата намаляват с 0.7%. В това число, за последния месец има лек прираст в потребителските кредити до 7.535 млрд. лв. и на ипотеките до 8.728 млрд. лв., но размерът на овърдрафта значително се свива.

Според надзорните данни на БНБ, делът на кредитите с просрочие над 90 дни в брутните кредити към края на март 2011 г. е 12.93%. Три месеца по-рано, към края на декември 2010 г., този дял беше 11.9%.

Парите в обращение /елемент в рамките на паричния агрегат М1/ към края на април са 6.858 млрд. лв., а широките пари в паричния агрегат М3 нарастват със 7.6% на годишна база до 52.244 млрд. лв.